Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych regulacji o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). konieczne jest dostosowanie przez nas swojej działalności do ich treści.

Z tego powodu, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:

1) Administrator:

Informujemy, iż my 4×4 Terenowiec sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Załęczu 1d, 31-587 Kraków jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

2) Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy – w celu jej wykonania i na jej podstawie, np. realizacji zamówień, wysyłki towarów, przygotowanie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. wystawiania faktur, rozliczeń podatkowych;
 • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie Twojej zgody, o ile ją udzieliłeś, np. w celu przekazywania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

3) Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, zajmującym się niszczeniem dokumentów, archiwacjom dokumentów, kurierskim, transportowym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym.

4) Przekazywania do Państw Trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Czas przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzamy w przypadku:

 1. ich pozyskania w celu zawarcia i wykonania umowy -aż do czasu jej wykonania, a po tym okresie- do momentu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 2. realizacji obowiązków ciążących na Administratorze- aż do momentu ich wypełnienia
 3. udzielenia zgody- do czasu jej cofnięcia,
 4. prawnie uzasadnionych interesów- do czasu ich wypełnienia bądź zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu

 

6) Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

4×4 Terenowiec sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Załęczu 1d, 31-587 Kraków

Tel: 122662754

e-mail: info@terenowiec.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

7) Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu wykonania wnioskowanych przez Ciebie oraz zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem czynności lub zawarcia umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Ciebie z negatywnymi konsekwencjami.

8) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany.